Gedragsconvenant Beeldcoaching / Videocoaching

(omwille van het leesgemak is gekozen voor één term beeldcoaching, waar beeldcoaching staat kan ook videocoaching worden gelezen)

 

Algemene regels

Doel van beeldmateriaal:

De beeldcoach maakt gebruik van opnames/beeldmateriaal met als doel een, zo goed mogelijk, passend antwoord te vinden op de hulpvraag.

 

Waardigheid

1.1.    De Beeldcoach houdt in de uitoefening van zijn/haar werk de zorgvuldigheid in acht door te handelen naar de inhoud en de geest van dit gedragsconvenant.

1.2.    De Beeldcoach maakt geen misbruik van het uit zijn positie voortkomende overwicht.

 

Deskundigheid

1.3.    De Beeldcoach kent de grenzen van zijn deskundigheid en handelt ernaar.

1.4.    De Beeldcoach houdt zijn professionele handelen in stand door zichzelf te blijven ontwikkelen in zowel professioneel als persoonlijk opzicht (leren is een oneindig proces).

 

Vertrouwelijkheid

1.5.    De Beeldcoach treedt in een vertrouwensrelatie met de anderen met wie hij werkt. Daarom is de Beeldcoach verplicht tot geheimhouding over datgene wat hem/haar binnen die vertrouwensrelatie ter kennis komt.

1.6.    Daaruit vloeit voort dat anderen geen inzage krijgen in het beeldmateriaal zonder dat de betrokkene(n) daar toestemming voor heeft gegeven.

1.7.    Het feit dat de Beeldcoach gebruik maakt van opleidingssupervisie, wordt aan de betrokkene(n) bekend gemaakt. Materialen die in de opleidingssupervisie worden ingebracht zijn vertrouwelijk materiaal, hierover wordt nooit met derden gecommuniceerd.

1.8.    Beeldmateriaal wordt niet voor openbare presentaties gebruikt zonder toestemming van degenen, of hun vertegenwoordigers, die in beeld zijn gebracht.

1.9.     Het gebruik van materiaal in filmproducties gebeurt alleen na schriftelijke toestemming van betrokkenen

1.10.   Beeldmateriaal wordt op een versleutelde manier opgeslagen zodat het voor derden niet toegankelijk is.

1.11.   Beeldmateriaal wordt na afloop van een traject uiterlijk twee jaar bewaard tenzij hierover andere termijnen zijn afgesproken met alle betrokkenen.

 

Verantwoording

1.12.   Het beeldmateriaal is voor de betrokkene(n) ter inzage.

1.13.   Desgewenst ontvangt de betrokkene(n)  een kopie van de beelden die voor de begeleiding zijn gebruikt, hierbij blijven de privacyregels ook voor de betrokkene(n) van kracht en deze is hiervan in kennis gesteld. De betrokkene weet welke implicaties dit heeft voor opslag en het vertonen van de beelden.

 

Collegialiteit

1.14.   De Beeldcoach verleent zijn collega’s alle hulp en steun die hij met zijn deskundigheid en ervaring kan bieden.

 

Verticale relaties

Ouders/verzorgers

2.1.   In overleg met ouders/kinderen wordt de methode Beeldcoaching in de thuissituatie ingezet

2.2.   Ouders hebben schriftelijk ingestemd dat er gefilmd wordt met als doel een, zo goed mogelijk, passend antwoord te vinden op hun hulpvraag.

De organisatie onder wiens verantwoordelijkheid de beeldcoach de opnames maakt is verantwoordelijk voor het verkrijgen van deze toestemming.

2.3.   Ouders kunnen hun reeds schriftelijk gegeven toestemming intrekken.

2.4.   Ouders van een kind tot 16 jaar die met Beeldcoaching wordt begeleid moeten toestemming geven voor de begeleiding en zij zijn op de hoogte van het doel van de opnames.

2.5.   Kinderen boven de 16 jaar geven zelf toestemming om gefilmd te worden en hebben dezelfde rechten als hun ouders wat betreft het beeldmateriaal.

2.6.   Ouders hebben inzage in die fragmenten van het beeldmateriaal waarop alleen hun kind (eren)  en/of zijzelf als ouders voorkomen.

2.7    Desgewenst ontvangen de ouders een kopie van de fragmenten (montage) die voor de begeleiding gebruikt zijn. Het gaat dan om fragmenten waarop alleen hun kind (eren) en/of zijzelf als ouders  voorkomen.

2.8.   Opnames waarop medewerkers voorkomen en die aan ouders getoond worden moeten aan de betrokken medewerker bekend zijn. Bij voorkeur worden de beelden samen met de medewerker aan de ouders getoond.

2.9.   De medewerker kan weigeren opnames aan ouders beschikbaar te stellen vanwege aantasting van zijn/haar privacy.

 

Bevoegd gezag

2.10.  De Beeldcoach die door het bevoegde gezag om een begeleiding wordt gevraagd, verschaft zonder mondelinge of schriftelijke toestemming van de ouders/kinderen boven de 16  geen inzage in het videomateriaal.

2.11.  De Beeldcoach gaat geen opdrachten aan die het karakter hebben van een beoordeling.

2.12 . De Beeldcoach die in opdracht van het bevoegde gezag werkt doet dit met volledig vrije toestemming van de medewerker die gefilmd wordt.

 

Verstrekken van gegevens aan derden

3.1.   Dit mag nooit zonder toestemming van alle betrokkenen.

3.2.   De ouders, kinderen boven de 16 jaar en medewerkers hebben recht op verwijdering van, of aanvulling op het beeldmateriaal indien men kan aantonen dat dit relevant is gezien de situatie.

3.3.   De Beeldcoach kan gegevens aan derden verstrekken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, publicaties, voorlichting, educatie-doeleinden voor zover de persoonlijke levenssfeer van diegenen die zijn gefilmd niet wordt geschaad en onder voorwaarde dat er expliciete toestemming is verleend door diegenen of wettelijke vertegenwoordigers van hen die op de opnames voorkomen.

 

Bewaren van informatie                                                                                                                  

4.1  Het ruwe materiaal wordt gewist nadat er een montage is gemaakt, tenzij anders
overeengekomen.
4.2 Materiaal wordt vernietigd drie maanden na afronding van een begeleidingstraject

tenzij er een aannemelijke reden is dit niet te doen.

4.3 Beelden worden opgeslagen op een beveiligde schijf. Deze is te allen tijde in bezit van de coach.

4.4 Het ruwe materiaal wordt beschouwd als ‘persoonlijke aantekeningen’ van de beeldcoach. Dit zal nooit aan anderen, zonder vooraf schriftelijke toestemming, inzichtelijk worden gemaakt.

4.5 De montage is eigendom van de beeldcoach.

 

Gedragsconvenant Beeldcoaching / Videocoaching

Gedrags-
convenant Beeldcoaching/ Videocoaching

(omwille van het leesgemak is gekozen voor één term beeldcoaching, waar beeldcoaching staat kan ook videocoaching worden gelezen)

 

Algemene regels

Doel van beeldmateriaal:

De beeldcoach maakt gebruik van opnames/beeldmateriaal met als doel een, zo goed mogelijk, passend antwoord te vinden op de hulpvraag.

 

Waardigheid

1.1.    De Beeldcoach houdt in de uitoefening van zijn/haar werk de zorgvuldigheid in acht door te handelen naar de inhoud en de geest van dit gedragsconvenant.

1.2.    De Beeldcoach maakt geen misbruik van het uit zijn positie voortkomende overwicht.

 

Deskundigheid

1.3.    De Beeldcoach kent de grenzen van zijn deskundigheid en handelt ernaar.

1.4.    De Beeldcoach houdt zijn professionele handelen in stand door zichzelf te blijven ontwikkelen in zowel professioneel als persoonlijk opzicht (leren is een oneindig proces).

 

Vertrouwelijkheid

1.5.    De Beeldcoach treedt in een vertrouwensrelatie met de anderen met wie hij werkt. Daarom is de Beeldcoach verplicht tot geheimhouding over datgene wat hem/haar binnen die vertrouwensrelatie ter kennis komt.

1.6.    Daaruit vloeit voort dat anderen geen inzage krijgen in het beeldmateriaal zonder dat de betrokkene(n) daar toestemming voor heeft gegeven.

1.7.    Het feit dat de Beeldcoach gebruik maakt van opleidingssupervisie, wordt aan de betrokkene(n) bekend gemaakt. Materialen die in de opleidingssupervisie worden ingebracht zijn vertrouwelijk materiaal, hierover wordt nooit met derden gecommuniceerd.

1.8.    Beeldmateriaal wordt niet voor openbare presentaties gebruikt zonder toestemming van degenen, of hun vertegenwoordigers, die in beeld zijn gebracht.

1.9.     Het gebruik van materiaal in filmproducties gebeurt alleen na schriftelijke toestemming van betrokkenen

1.10.   Beeldmateriaal wordt op een versleutelde manier opgeslagen zodat het voor derden niet toegankelijk is.

1.11.   Beeldmateriaal wordt na afloop van een traject uiterlijk twee jaar bewaard tenzij hierover andere termijnen zijn afgesproken met alle betrokkenen.

 

Verantwoording

1.12.   Het beeldmateriaal is voor de betrokkene(n) ter inzage.

1.13.   Desgewenst ontvangt de betrokkene(n)  een kopie van de beelden die voor de begeleiding zijn gebruikt, hierbij blijven de privacyregels ook voor de betrokkene(n) van kracht en deze is hiervan in kennis gesteld. De betrokkene weet welke implicaties dit heeft voor opslag en het vertonen van de beelden.

 

Collegialiteit

1.14.   De Beeldcoach verleent zijn collega’s alle hulp en steun die hij met zijn deskundigheid en ervaring kan bieden.

 

Verticale relaties

Ouders/verzorgers

2.1.   In overleg met ouders/kinderen wordt de methode Beeldcoaching in de thuissituatie ingezet

2.2.   Ouders hebben schriftelijk ingestemd dat er gefilmd wordt met als doel een, zo goed mogelijk, passend antwoord te vinden op hun hulpvraag.

De organisatie onder wiens verantwoordelijkheid de beeldcoach de opnames maakt is verantwoordelijk voor het verkrijgen van deze toestemming.

2.3.   Ouders kunnen hun reeds schriftelijk gegeven toestemming intrekken.

2.4.   Ouders van een kind tot 16 jaar die met Beeldcoaching wordt begeleid moeten toestemming geven voor de begeleiding en zij zijn op de hoogte van het doel van de opnames.

2.5.   Kinderen boven de 16 jaar geven zelf toestemming om gefilmd te worden en hebben dezelfde rechten als hun ouders wat betreft het beeldmateriaal.

2.6.   Ouders hebben inzage in die fragmenten van het beeldmateriaal waarop alleen hun kind (eren)  en/of zijzelf als ouders voorkomen.

2.7    Desgewenst ontvangen de ouders een kopie van de fragmenten (montage) die voor de begeleiding gebruikt zijn. Het gaat dan om fragmenten waarop alleen hun kind (eren) en/of zijzelf als ouders  voorkomen.

2.8.   Opnames waarop medewerkers voorkomen en die aan ouders getoond worden moeten aan de betrokken medewerker bekend zijn. Bij voorkeur worden de beelden samen met de medewerker aan de ouders getoond.

2.9.   De medewerker kan weigeren opnames aan ouders beschikbaar te stellen vanwege aantasting van zijn/haar privacy.

 

Bevoegd gezag

2.10.  De Beeldcoach die door het bevoegde gezag om een begeleiding wordt gevraagd, verschaft zonder mondelinge of schriftelijke toestemming van de ouders/kinderen boven de 16  geen inzage in het videomateriaal.

2.11.  De Beeldcoach gaat geen opdrachten aan die het karakter hebben van een beoordeling.

2.12 . De Beeldcoach die in opdracht van het bevoegde gezag werkt doet dit met volledig vrije toestemming van de medewerker die gefilmd wordt.

 

Verstrekken van gegevens aan derden

3.1.   Dit mag nooit zonder toestemming van alle betrokkenen.

3.2.   De ouders, kinderen boven de 16 jaar en medewerkers hebben recht op verwijdering van, of aanvulling op het beeldmateriaal indien men kan aantonen dat dit relevant is gezien de situatie.

3.3.   De Beeldcoach kan gegevens aan derden verstrekken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, publicaties, voorlichting, educatie-doeleinden voor zover de persoonlijke levenssfeer van diegenen die zijn gefilmd niet wordt geschaad en onder voorwaarde dat er expliciete toestemming is verleend door diegenen of wettelijke vertegenwoordigers van hen die op de opnames voorkomen.

 

Bewaren van informatie                                                                                                                  

4.1  Het ruwe materiaal wordt gewist nadat er een montage is gemaakt, tenzij anders
overeengekomen.
4.2 Materiaal wordt vernietigd drie maanden na afronding van een begeleidingstraject

tenzij er een aannemelijke reden is dit niet te doen.

4.3 Beelden worden opgeslagen op een beveiligde schijf. Deze is te allen tijde in bezit van de coach.

4.4 Het ruwe materiaal wordt beschouwd als ‘persoonlijke aantekeningen’ van de beeldcoach. Dit zal nooit aan anderen, zonder vooraf schriftelijke toestemming, inzichtelijk worden gemaakt.

4.5 De montage is eigendom van de beeldcoach.