Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden MarijnFilmt, videocoaching en videoproducties.

 

Artikel 1 Algemeen.

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. MarijnFilmt: Marijn Schilders ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 72720557

  2. Opdrachtgever: Iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die met MarijnFilmt een overeenkomst, schriftelijk of per e-mail heeft gesloten of wenst te sluiten en tevens diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n). 
  3. Overeenkomst: Een schriftelijke of per e-mail gemaakte afspraak tussen MarijnFilmt, waarin minimaal een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en overeengekomen prijs is vastgesteld en aanvaardt door de opdrachtgever.
  4. Diensten: Alle in het kader van een overeenkomst tussen MarijnFilmt en opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden zoals coaching, training, produceren en uitvoeren van een videoproductie door MarijnFilmt. Waarbij MarijnFilmt zich verplicht de overeengekomen werkzaamheden voor de opdrachtgever uit te voeren, onder de tussen MarijnFilmt en opdrachtgever overeengekomen algemene en bijzondere voorwaarden.

1.2 Wijzigingen van een overeenkomst, waardoor nadelige gevolgen voor MarijnFilmt zouden ontstaan, en annulering van een overeenkomst zonder toestemming van MarijnFilmt zijn onverbindend, behalve dat op grond van de wet gevorderd zou kunnen worden voor zover hierin door de voorwaarden wordt voorzien.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, diensten, leveringen en andere rechtshandelingen tussen MarijnFilmt en de opdrachtgever. Evenals op de na aanbieding tot stand gekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen tussen MarijnFilmt en opdrachtgever. Van deze voorwaarden kan door partijen, indien nadrukkelijk overeengekomen en schriftelijk aangegeven, worden afgeweken. Als enige bepaling van de algemene voorwaarden vernietigd wordt, zullen overige bepalingen wel van kracht blijven.

 

Artikel 3 Aanbiedingen; totstandkoming overeenkomsten.

3.1 Alle aanbiedingen/offertes van MarijnFilmt zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Opdrachtgever is verplicht de offerte of het contract op juistheid en volledigheid te controleren.

3.3 Op de betrekking tussen MarijnFilmt en de opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.

3.4 Ieder door MarijnFilmt gedaan aanbod tot het verrichten van diensten is gebaseerd op de daartoe door opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij MarijnFilmt mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

3.5 De overeenkomst tussen MarijnFilmt en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat zij een schriftelijk overeenkomst ondertekenen of dat MarijnFilmt per e-mail de opdracht bevestigt.

3.6 Opdrachtgever kan een offerte annuleren tot 14 dagen na het ondertekenen dan wel per

e-mail gegeven goedkeuring van de offerte.

3.7 De door MarijnFilmt opgegeven prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de opdracht, exclusief reiskosten en BTW en eventuele heffingen van overheidswege, tenzij anders is aangegeven.

  

Artikel 4 Intellectueel eigendom.

4.1 MarijnFilmt behoudt alle rechten met betrekking tot het door haar aan opdrachtgever verstrekte materiaal. Het is de opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MarijnFilmt niet toegestaan dit materiaal te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, dan wel op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen.

4.2 Op alle informatie die te beschouwen is als vertrouwelijke bedrijfsinformatie en uit de samenwerking die tussen MarijnFilmt en opdrachtgever voorkomt, berust strikte geheimhouding. De verplichting tot geheimhouding kan alleen door toestemming van de wederpartij worden opgeheven. Zowel opdrachtgever als ook MarijnFilmt verplicht zich tot absolute discretie over alle aan elkaar verstrekte informatie over concern, bedrijf, afdeling en medewerkers.

 

Artikel 5 Levering van diensten (uitvoering).

5.1 MarijnFilmt voert diensten uit in overeenstemming met het met de opdrachtgever besproken

uitvoeringsplan. Opdrachtgever is gehouden MarijnFilmt tijdig alle informatie te verstrekken, welke MarijnFilmt naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de dienst verreist is.

5.2 Wijzigingen in het uitvoeringsplan kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden worden aangebracht.

5.3 Tenzij anders is overeengekomen is de opdrachtgever verantwoordelijk voor accommodatie en noodzakelijke voorzieningen.

5.4 Met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van opdrachtgever en de door hem aangegeven indicaties ter zake de dienst, is MarijnFilmt gerechtigd de wijze te bepalen, waarop en door welke personen de gegeven diensten uitgevoerd wordt. In dat kader is MarijnFilmt eveneens gerechtigd wijzigingen aan te brengen in voorkomende gevallen ten aanzien van overeengekomen data, uitvoerders en plaats van uitvoering alsmede opdrachtgever op aanspraak te maken op schadevergoeding ter zake. MarijnFilmt zal opdrachtgever bij voorgenomen wijzigingen in de uitvoering van de dienst zo spoedig mogelijk informeren.

5.5 Een schriftelijk uitgebrachte offerte is bindend voor de opgegeven termijn. Is er geen termijn aangegeven dan geldt de offerte tot 30 dagen na de offertedatum.

  

Artikel 6 Betaling/tarieven.

6.1 Tarieven voor te verlenen diensten worden in onderling overleg tussen MarijnFilmt en opdrachtgever vastgesteld.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, zijn de overeengekomen tarieven exclusief BTW en/of belastingen, heffingen, reis- en verblijfkosten, kosten voor rapportage, materiaalkosten, licentiekosten tav bestaand audio of videomateriaal. Niet overeengekomen, extra werkzaamheden, noodzakelijk voor de uitvoering van de dienst kunnen gescheiden worden doorberekend. Een dergelijke zaak geschiedt altijd in overleg. Het door de opdrachtgever verschuldigde tarief is niet afhankelijk van de uitkomsten en/of resultaten van de verleende dienst.

6.3 Facturen van MarijnFilmt dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden. Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverklaring te geschieden. In elk geval van niet tijdige betaling is de opdrachtgever na vervaldatum zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente verschuldigd tot de datum van de algehele voldoening.

6.4 MarijnFilmt is te allen tijden gerechtigd voorschotten in rekening te brengen.

 

Artikel 7 Annulering.

7.1 Behoudens uitdrukkelijke instemming door MarijnFilmt, is opdrachtgever in beginsel niet gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen c.q. tussentijdse beëindiging dient schriftelijk te worden ingediend door opdrachtgever. MarijnFilmt zal haar toestemming niet op onredelijke gronden weigeren. In geval ingestemd wordt door MarijnFilmt, met annulering c.q. tussentijdse beëindiging, gelden de voorwaarden 7.2, 7.3.

7.2 Annulering door de opdrachtgever van een overeengekomen dienst binnen één maand, voor de invoeringsdata, verplicht deze tot betaling van 100% van het overeengekomen tarief, tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen.

7.3 Annulering van diensten anders door opdrachtgever langer dan één maand voor de overeengekomen uitvoeringsdatum, verplicht deze zich tot betaling van alle door MarijnFilmt gemaakte voorbereidingskosten tot een maximum van 50% van het overeengekomen tarief, tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen.

  

Artikel 8 Overmacht.

8.1 Annulering voor MarijnFilmt, buiten overmacht, verplicht deze alle door opdrachtgever gemaakte kosten te vergoeden. Deze verplichting geldt niet wanneer de opdrachtgever in surseance verkeert of dreigt te verkeren.

8.2 Geen kosten zijn verschuldigd indien MarijnFilmt door overmacht verhinderd is de dienst uit te voeren en de opdrachtgever hierover binnen 24 uur bericht, alsmede indien MarijnFilmt aanbiedt de dienst op een nader af te spreken tijdstip alsnog uit te voeren.

8.3 MarijnFilmt houdt zich het recht voor de dienst te laten uitvoeren door een andere trainer/adviseur dan degene waarmee de opdrachtgever zich heeft gecontracteerd.

8.4 Bij verschuiving (van data) in de uitvoering die in onderling overleg tussen MarijnFilmt en opdrachtgever is vastgesteld, zijn geen kosten verschuldigd, behoudens de al gemaakte en voor rekening van MarijnFilmt komende kosten voor accommodatie.

8.5 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijk aard, is MarijnFilmt gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de opdrachtgever en/of derden aanspraak of tegemoetkomingen en/of schadevergoeding kunnen doen gelden.

 

Artikel 9 Klachten.

9.1 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de dienst en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen veertien dagen na afronding van de dienst respectievelijk de datum van dagtekening factuur te geschieden, bij gebreke waarvan de wijze van uitvoering van de dienst en/of de inhoud van de factuur geacht wordt geaccepteerd te zijn door opdrachtgever.

Klachten schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

9.2 Indien en voor zover de opdrachtgever naar oordeel van MarijnFilmt terecht reclameert, hetzij de betreffende dienst voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij het in gedeelte van de al betaalde factuur te restitueren zonder verder uitvoering aan de dienst te geven.

9.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 en 9.2 is de opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat MarijnFilmt de dienst niet tijdig, niet behoorlijk of niet volledig heeft uitgevoerd, zulks-tenzij dit reeds op grond van het bepaalde artikel 9.1 is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan MarijnFilmt kenbaar te maken en daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar nadat de kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreken waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid.

10.1 MarijnFilmt zal haar diensten naar besten kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen, die van een professionele dienstverlener kan worden verwacht. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door de toerekenbare niet-nakoming van MarijnFilmt voor de direct daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van de voor de desbetreffende dienst overeengekomen prijs, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van MarijnFilmt. De vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever – uit welke hoofde dan ook – tegenover MarijnFilmt verjaren na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

10.2 MarijnFilmt is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt of zegt te lijden indien zij buiten schuld in staat is de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.

10.3 MarijnFilmt sluit elke aansprakelijkheid uit voor handelingen van opdrachtgever waarvan opdrachtgever stelt dat zij het directe of indirecte gevolg zijn van de door MarijnFilmt uitgevoerde en overeengekomen dienst.

10.4 Is MarijnFilmt verhinderd de dienst uit te voeren door toedoen van opdrachtgever dan behoudt zij nochtans haar volle aanspraak op betaling van het overeengekomen tarief.

 

Artikel 11 Slotbepalingen

11.1 In alle gevallen waarin bovenstaande bepalingen niet voorzien rust de beslissing van MarijnFilmt.

11.2 In het geval er verschillende overeenkomsten, contracten, afspraken of voorwaarden zijn gemaakt, geldt de volgende rangorde. 1) Specifieke overeenkomst. 2) De algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden MarijnFilmt, videocoaching en videoproducties.

 

Artikel 1 Algemeen.

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. MarijnFilmt: Marijn Schilders ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 72720557
  2. Opdrachtgever: Iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die met MarijnFilmt een overeenkomst, schriftelijk of per e-mail heeft gesloten of wenst te sluiten en tevens diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n).
  3. Overeenkomst: Een schriftelijke of per e-mail gemaakte afspraak tussen MarijnFilmt, waarin minimaal een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en overeengekomen prijs is vastgesteld en aanvaardt door de opdrachtgever.
  4. Diensten: Alle in het kader van een overeenkomst tussen MarijnFilmt en opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden zoals coaching, training, produceren en uitvoeren van een videoproductie door MarijnFilmt. Waarbij MarijnFilmt zich verplicht de overeengekomen werkzaamheden voor de opdrachtgever uit te voeren, onder de tussen MarijnFilmt en opdrachtgever overeengekomen algemene en bijzondere voorwaarden.

1.2 Wijzigingen van een overeenkomst, waardoor nadelige gevolgen voor MarijnFilmt zouden ontstaan, en annulering van een overeenkomst zonder toestemming van MarijnFilmt zijn onverbindend, behalve dat op grond van de wet gevorderd zou kunnen worden voor zover hierin door de voorwaarden wordt voorzien.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, diensten, leveringen en andere rechtshandelingen tussen MarijnFilmt en de opdrachtgever. Evenals op de na aanbieding tot stand gekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen tussen MarijnFilmt en opdrachtgever. Van deze voorwaarden kan door partijen, indien nadrukkelijk overeengekomen en schriftelijk aangegeven, worden afgeweken. Als enige bepaling van de algemene voorwaarden vernietigd wordt, zullen overige bepalingen wel van kracht blijven.

 

Artikel 3 Aanbiedingen; totstandkoming overeenkomsten.

3.1 Alle aanbiedingen/offertes van MarijnFilmt zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Opdrachtgever is verplicht de offerte of het contract op juistheid en volledigheid te controleren.

3.3 Op de betrekking tussen MarijnFilmt en de opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.

3.4 Ieder door MarijnFilmt gedaan aanbod tot het verrichten van diensten is gebaseerd op de daartoe door opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij MarijnFilmt mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

3.5 De overeenkomst tussen MarijnFilmt en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat zij een schriftelijk overeenkomst ondertekenen of dat MarijnFilmt per e-mail de opdracht bevestigt.

3.6 Opdrachtgever kan een offerte annuleren tot 14 dagen na het ondertekenen dan wel per

e-mail gegeven goedkeuring van de offerte.

3.7 De door MarijnFilmt opgegeven prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de opdracht, exclusief reiskosten en BTW en eventuele heffingen van overheidswege, tenzij anders is aangegeven.

 

Artikel 4 Intellectueel eigendom.

4.1 MarijnFilmt behoudt alle rechten met betrekking tot het door haar aan opdrachtgever verstrekte materiaal. Het is de opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MarijnFilmt niet toegestaan dit materiaal te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, dan wel op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen.

4.2 Op alle informatie die te beschouwen is als vertrouwelijke bedrijfsinformatie en uit de samenwerking die tussen MarijnFilmt en opdrachtgever voorkomt, berust strikte geheimhouding. De verplichting tot geheimhouding kan alleen door toestemming van de wederpartij worden opgeheven. Zowel opdrachtgever als ook MarijnFilmt verplicht zich tot absolute discretie over alle aan elkaar verstrekte informatie over concern, bedrijf, afdeling en medewerkers.

 

Artikel 5 Levering van diensten (uitvoering).

5.1 MarijnFilmt voert diensten uit in overeenstemming met het met de opdrachtgever besproken

uitvoeringsplan. Opdrachtgever is gehouden MarijnFilmt tijdig alle informatie te verstrekken, welke MarijnFilmt naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de dienst verreist is.

5.2 Wijzigingen in het uitvoeringsplan kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden worden aangebracht.

5.3 Tenzij anders is overeengekomen is de opdrachtgever verantwoordelijk voor accommodatie en noodzakelijke voorzieningen.

5.4 Met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van opdrachtgever en de door hem aangegeven indicaties ter zake de dienst, is MarijnFilmt gerechtigd de wijze te bepalen, waarop en door welke personen de gegeven diensten uitgevoerd wordt. In dat kader is MarijnFilmt eveneens gerechtigd wijzigingen aan te brengen in voorkomende gevallen ten aanzien van overeengekomen data, uitvoerders en plaats van uitvoering alsmede opdrachtgever op aanspraak te maken op schadevergoeding ter zake. MarijnFilmt zal opdrachtgever bij voorgenomen wijzigingen in de uitvoering van de dienst zo spoedig mogelijk informeren.

5.5 Een schriftelijk uitgebrachte offerte is bindend voor de opgegeven termijn. Is er geen termijn aangegeven dan geldt de offerte tot 30 dagen na de offertedatum.

 

Artikel 6 Betaling/tarieven.

6.1 Tarieven voor te verlenen diensten worden in onderling overleg tussen MarijnFilmt en opdrachtgever vastgesteld.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, zijn de overeengekomen tarieven exclusief BTW en/of belastingen, heffingen, reis- en verblijfkosten, kosten voor rapportage, materiaalkosten, licentiekosten tav bestaand audio of videomateriaal. Niet overeengekomen, extra werkzaamheden, noodzakelijk voor de uitvoering van de dienst kunnen gescheiden worden doorberekend. Een dergelijke zaak geschiedt altijd in overleg. Het door de opdrachtgever verschuldigde tarief is niet afhankelijk van de uitkomsten en/of resultaten van de verleende dienst.

6.3 Facturen van MarijnFilmt dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden. Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverklaring te geschieden. In elk geval van niet tijdige betaling is de opdrachtgever na vervaldatum zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente verschuldigd tot de datum van de algehele voldoening.

6.4 MarijnFilmt is te allen tijden gerechtigd voorschotten in rekening te brengen.

 

Artikel 7 Annulering.

7.1 Behoudens uitdrukkelijke instemming door MarijnFilmt, is opdrachtgever in beginsel niet gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen c.q. tussentijdse beëindiging dient schriftelijk te worden ingediend door opdrachtgever. MarijnFilmt zal haar toestemming niet op onredelijke gronden weigeren. In geval ingestemd wordt door MarijnFilmt, met annulering c.q. tussentijdse beëindiging, gelden de voorwaarden 7.2, 7.3.

7.2 Annulering door de opdrachtgever van een overeengekomen dienst binnen één maand, voor de invoeringsdata, verplicht deze tot betaling van 100% van het overeengekomen tarief, tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen.

7.3 Annulering van diensten anders door opdrachtgever langer dan één maand voor de overeengekomen uitvoeringsdatum, verplicht deze zich tot betaling van alle door MarijnFilmt gemaakte voorbereidingskosten tot een maximum van 50% van het overeengekomen tarief, tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen.

 

Artikel 8 Overmacht.

8.1 Annulering voor MarijnFilmt, buiten overmacht, verplicht deze alle door opdrachtgever gemaakte kosten te vergoeden. Deze verplichting geldt niet wanneer de opdrachtgever in surseance verkeert of dreigt te verkeren.

8.2 Geen kosten zijn verschuldigd indien MarijnFilmt door overmacht verhinderd is de dienst uit te voeren en de opdrachtgever hierover binnen 24 uur bericht, alsmede indien MarijnFilmt aanbiedt de dienst op een nader af te spreken tijdstip alsnog uit te voeren.

8.3 MarijnFilmt houdt zich het recht voor de dienst te laten uitvoeren door een andere trainer/adviseur dan degene waarmee de opdrachtgever zich heeft gecontracteerd.

8.4 Bij verschuiving (van data) in de uitvoering die in onderling overleg tussen MarijnFilmt en opdrachtgever is vastgesteld, zijn geen kosten verschuldigd, behoudens de al gemaakte en voor rekening van MarijnFilmt komende kosten voor accommodatie.

8.5 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijk aard, is MarijnFilmt gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de opdrachtgever en/of derden aanspraak of tegemoetkomingen en/of schadevergoeding kunnen doen gelden.

 

Artikel 9 Klachten.

9.1 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de dienst en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen veertien dagen na afronding van de dienst respectievelijk de datum van dagtekening factuur te geschieden, bij gebreke waarvan de wijze van uitvoering van de dienst en/of de inhoud van de factuur geacht wordt geaccepteerd te zijn door opdrachtgever.

Klachten schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

9.2 Indien en voor zover de opdrachtgever naar oordeel van MarijnFilmt terecht reclameert, hetzij de betreffende dienst voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij het in gedeelte van de al betaalde factuur te restitueren zonder verder uitvoering aan de dienst te geven.

9.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 en 9.2 is de opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat MarijnFilmt de dienst niet tijdig, niet behoorlijk of niet volledig heeft uitgevoerd, zulks-tenzij dit reeds op grond van het bepaalde artikel 9.1 is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan MarijnFilmt kenbaar te maken en daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar nadat de kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreken waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid.

10.1 MarijnFilmt zal haar diensten naar besten kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen, die van een professionele dienstverlener kan worden verwacht. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door de toerekenbare niet-nakoming van MarijnFilmt voor de direct daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van de voor de desbetreffende dienst overeengekomen prijs, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van MarijnFilmt. De vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever – uit welke hoofde dan ook – tegenover MarijnFilmt verjaren na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

10.2 MarijnFilmt is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt of zegt te lijden indien zij buiten schuld in staat is de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.

10.3 MarijnFilmt sluit elke aansprakelijkheid uit voor handelingen van opdrachtgever waarvan opdrachtgever stelt dat zij het directe of indirecte gevolg zijn van de door MarijnFilmt uitgevoerde en overeengekomen dienst.

10.4 Is MarijnFilmt verhinderd de dienst uit te voeren door toedoen van opdrachtgever dan behoudt zij nochtans haar volle aanspraak op betaling van het overeengekomen tarief.

 

Artikel 11 Slotbepalingen

11.1 In alle gevallen waarin bovenstaande bepalingen niet voorzien rust de beslissing van MarijnFilmt.

11.2 In het geval er verschillende overeenkomsten, contracten, afspraken of voorwaarden zijn gemaakt, geldt de volgende rangorde. 1) Specifieke overeenkomst. 2) De algemene voorwaarden.